Dana 15. rujna ove godine PATENT PROJEKT d.o.o. je  sudjelovao na petoj Paneuropskoj konferenciji za licenciranje u organizaciji Licencing Executive Society (LES) u Budimpešti.

LICENCIRANJE

Naglasak ove konferencije je bio na umjetnoj inteligenciji i licenciranju takvih patenata u Europi u odnosu na Europski patent s jedinstvenim učinkom (UPC). Republika Hrvatska, uz Španjolski u Poljsku nije pristupila UPC sporazumu, koji, da bi stupio na snagu trebaju ratificirati još Njemačka i Velika Britanija. Kada UPC stupi na snagu, moći će se dobiti u jednom postupku jedan patent koji će vrijediti u 25 država članica, što će značajno smanjiti troškove patentiranja, ali će s druge strane ukinuti nadležnost nacionalnih sudova u patentnim sporovima, za što će bit i nadležni posebni sudovi u Parizu, Minhenu i Londonu. Dakle UPC kao takav ima određene prednosti i određene nedostatke, te je vrlo važno predvidjeti unaprijed učinke takvog sustava i to posebno na licenciranje prava koja proizlaze iz prava na patent.

 

Pčele roboti

Nakon teorijskog uvoda, kao case-study na ovoj konferenciji na kojoj su uz sudionike iz Njemačke, Austrije, Kanade, Amerike, Kine, Velike Britanije i drugih zemalja nazočio kao jedini predstavnik iz Republike Hrvatske Patent projekt d.o.o. obrađeni je primjer licenciranje umjetne inteligencije u svijetlu UPCa i to umjetnih pčela koje se još zovu i pčele roboti. U simulaciji takvih licenčnih ugovora radili smo podijeljeni u grupe koje su za određene teritorije i određeni skup licenčnih prava pokušale odrediti najbolju strategiju bilo nositelja patenta bilo stjecatelja ekskluzivnih i ne ekskluzivnih licencija, ali i poziciju tvrtke koja smatra da patent pčele robota nije valjan. Pažljivo su razmotreni pravni aspekti i pravna oružja koji svaka od zainteresiranih strana ima na raspolaganju kako bi zaštitila svoje interese.

 

Licensing Executives Society International

Licensing Executives Society International ili LES International je međunarodnu udruženje eksperata za licenciranje, te okuplja stručnjake iz  32 nacionalne i regionalne organizacije  koje se bave licenciranjem širokog raspona prava intelektualnog vlasništva, od patenata, žigova, industrijskog dizajna i nekih drugih oblika industrijskog vlasništva, s preko 10.000 članova koji uključuju znanstvenike, inženjere, akademsku zajednicu, odvjetnike specijaliziranje za licenciranje, patentne zastupnike i zastupnike za žigove i konzultatne za transfer tehnologija. Više o LESI možete pronaći na linku www.lesi.org.