Nicanska klasifikacija se punom imenom zove Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registraciju žigova, a temelji se na Nicanskom sporazumu od 15. lipnja 1957. godine revidiranom u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine i u Ženevi 13. svibnja 1977. godine s izmjenama od 28. rujna 1979. godine.

Hrvatska je kao zemlje članice Nicanskog sporazuma , a što čini posebnu uniju u okviru Pariške unije za zaštitu industrijskog vlasništva prihvatila da se primjenjuje Nicansku klasifikaciju u svrhu registracije žigova, te bez upotrebe predmetne klasifikacije nije moguće zaštititi žig.

Nicanska klasifikacija se sastoji od dva dijela: prvog dijela koji čini  popisa razreda proizvoda i usluga s objašnjenjima i drugog  abecednog popisa pojedinačnih proizvoda i usluga s oznakama razreda u koje su svrstani.

Posljednje izmjene popisa proizvoda i usluga i abecednog popisa proizvoda i usluga su prihvaćene  na  Sjednici Odbora stručnjaka održanoj 2016. godine, a stupile su na snagu i primjenjuju se od 01. siječnja 2017. godine i sadržane su u 11. Nicanskoj klasifikaciji koju je potrebno koristiti u postupku registracije žiga.

Nicanska klasifikacija sadržava popis roba i usluga koji se sastoji od ukupno 45 razreda od kojih se prva 34 razreda  odnose na proizvode (za  žigove kojima se štite proizvodi), a preostalih 11 na usluge (za žigove kojima se štite usluge).

Nicansku klasifikaciju možete preuzeti na ovome linku. 

Nicanska klasifikacija

Na što se odnosi zaštita žiga

Zaštita žigom  odnosi se samo na proizvode i usluge koji će se navesti u okviru pojedinog razreda proizvoda i usluga. To dakle znači da žigom neće biti zaštićeni svi proizvodi ili usluge koji spadaju u određeni konkretni razred. Naime, jednom kada je podnešena prijava za registraciju žiga, u njoj više nije moguće dopunjavati popise roba i usluga. To znači da je novac koji je uložen u takvu prijavu za registraciju žiga samo djelomično opravdano utrošen. Stoga je preporučljivo, a kako se ne bi iz zaštite isključili važni proizvodi ili usluge posao registracije žiga povjeriti ovlaštenom zastupniku za žigove koji će znati prepoznati koje proizvode i usluge je potrebno uključiti u prijavu za registraciju žiga.