ugovor-o-licencijiPostupak patentiranja počinje uobičajeno na način da izumitelj angažira ovlaštenog patentnog zastupnika radi izrade opisa izuma, a posebno radi sastavljanja patentnih zahtjeva koji određuju opseg zaštite izuma patentom, a time i buduću naknadu i prihod izumitelja od patentnih prava. Pogrešno sastavljeni opis izuma, a posebno nedovoljno definirani i precizirani patentni zahtjevi imati će za posljedicu da u budućnosti  naknada koju bi definirao ugovor o licenciji bude mala ili je uopće neće biti.  Naime, većini vlasnika patenta je interesantno da kao primarni izvor prihoda ili kao izvor dodatnih prihoda prava na patent ustupe nekom drugome uz određenu naknadu.

Iskorištavanje zaštićenog izuma

Naš Zakon o patentu u članku 62. navodi da se može ostvariti potpuni ili djelomični prijenos prava na iskorištavanje zaštićenog izuma i da se radi toga sklapa ugovor o licenciji. Sam način zaključivanja ugovora o licenciji i njegovi bitni dijelovi propisani su Zakonom o obveznim odnosima. Vrlo je bitno da stjecatelj licencije obrati pozornost s kim sklapa ugovor o licenciji. Naime, ako se radi o tome da su dvije ili više osoba nositelji prava patenta, onda ugovor o licenciji treba sklopiti sa svim nositeljima prava patenta odnosno ukoliko se ugovor o licenciji sklapa samo s jednom osobom od više njih, onda je potrebno pribaviti pisanu suglasnost svih ostalih nositelja prava patenta. Ugovor o licenciji sklopljen bez suglasnosti ostalih nositelja prava čini takav ugovor ništetnim.

Ugovor o licenciji

Također važno je znati da ugovorom o licenciji stjecatelj licencije stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije samo ako je to izrijekom ugovoreno. U tom slučaju se radi o isključivoj licenciji. Ovo je bitno posebno za stjecatelja licencije, jer će se jako iznenaditi kada nositelj patenta nakon nekog vremena i nekoj drugoj osobi da prava na proizvodnju na izumu baziranog proizvoda. Otprilike situacija bi bila slična kao da je vlasnik stana iznajmio stan dvjema osobama sa različitim interesima, pa neka se one snalaze kako bilo da bilo. Zato je važno kod licenciranja patenta i prava z patenta angažirati ovlaštenog patentnog zastupnika, posebno da se vidi što se točno licencira, na koji rok i koja prava se stječu odnosno koja prava iz patenta se daju stjecatelju licencije.