ODABERITE JEDNO OD PODRUČJA VAŠEG INTERESA

Patenti
ŽIGOVI
iNDUSTRIJSKI DIZAJN

PAKET USLUGE „PRETRAGA STANJA TEHNIKE“

 1. pretraživanja patentnih baza, interneta i druge nepatentne literature (npr. stručnih i znanstvenih članaka i sl.)
 2. generiranje dokumenata (patentnih spisa, print „screenova“ utvrđenih sadržaja na internetu, PDF dokumentacije) na originalnim jezicima na kojima su pronađeni (uobičajeno engleski, njemački i francuski, ali moguće i kineski ili japanski jezik, rjeđe drugi jezici)
 3. dostavu dokumentacije elektroničkim putem odnosno putem preporučene pošiljke
 • Troškove izrade i davanje mišljenja utvrđenog stanja tehnike u odnosu na proizvod/izum
 • Izradu prijave patenta / uređenje postojeće prijave patenta ili patentnih zahtjeva
 • najkasnije u roku od 10 dana od potvrde narudžbe i uplate pologa
 1. Ukoliko se dokumentacija – rezultati pretrage isporučuje poštom, dodatno se zaračunavaju troškovi ispisa i poštarina
 2. U cijenu nije uključen prijevod pronađene dokumentacije.
 3. U cijenu nije uključeno mišljenje o značaju pronađenog stanja tehnike za izum niti davanje stručnih mišljenja i analiza npr. Freedom to Operate (FOT)
 4. Na osnovu utvrđenog stanja tehnike, ostavlja se klijentu da samostalnu izvrši prijevod i analizu dostavljene dokumentacije, te da na osnovu takve analize donese zaključak o osnovanosti nastavka patentiranja izuma.
 1. u slučaju prihvata ove ponude na odnos ugovornih strana se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja objavljeni na web stranici www.patent-projekt.hr
Zatražite ponudu

PAKET USLUGE „IZRADA OPISA IZUMA I PATENTNIH ZAHTJEVA I PODNOŠENJA PRIJAVE PATENTA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ – „PATENT CRO BASIC“

Ovaj paket usluga uključuje izradu opisa izuma, uključivo izrada patentnih zahtjeva, te sastav i podnošenja patentne prijave u Republici Hrvatskoj, te praćenja postupka u prve dvije godine za područje Republike Hrvatske.

 1. Izrada opisa izuma sa patentnim zahtjevima za do 10 patentnih zahtjeva za prijavu patenta u RH, za jedan jednostavni izum – proizvod
 2. pokriveni je trošak sve do formalne ispravnosti patentne prijave i objave u glasniku Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV).
 3. sastav i podnošenje patentne prijave u RH i zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo
 4. praćenja postupka u prve dvije godine za područje Republike Hrvatske.
 • pretraživanje stanja tehnike
 • izradu skica i crteža i davanje pripadajućih uputa / korekcija
 • nacionalne postupke u pojedinim državama / postupke izvan Republike Hrvatske / sastav i podnošenje međunarodne prijavu patenta
 • pristojbe koje se plaćaju nadležnim tijelima (DZIVu)
 • uslugu prijevoda opisa izuma na engleski jezik za potrebe međunarodne prijave patenta
– dostaviti sve podatke o izumu i njegovim prednostima i zamišljenom načinu funkcioniranja izuma

– izdati punomoć za zastupanje pred DZIVom

– dostaviti crteže koji prikazuju izum i način funkcioniranje izuma, u skladu s uputama, te ih korigirati po uputi Patent projekt d.o.o.

 • izrada opisa izuma, izdavanje uputa za korigiranje crteža i podnošenje patentne prijave u Republici Hrvatskoj – u roku od 15 radnih dana od uplate pologa, dostave svih podataka o Vašem izuma, njegovim prednostima i zamišljenom načinu funkcioniranja izuma, crteža i ostalih tehničkih podataka.
 1. Zaštita izuma patentom traje dvadeset godina računajući od datuma podnošenja prijave patenta. Svake godine potrebno je za održavanje patenta u važenju platiti odgovarajuću pristojbu. Usluga plaćanje godišnjih pristojbi za održavanje patenta u važenju nije u cijeni.
 2. PATENT PROJEKT d.o.o. ne garantira zaštitu obličja proizvoda industrijskim dizajnom.
 3. ukoliko Patent projekt d.o.o. izrađuje skice i/ili crteže, ili izdajemo upute, obračunavamo dodatno našu uslugu prema važećem cjeniku
 4. Patent projekt d.o.o. ne jamči za novost i inventivnost izuma
 5. u roku od 12 mjeseci od podnošenja prve prijave patenta u Republici Hrvatskoj preporuča se pokrenuti postupak međunarodne zaštite izuma patentom, odnosno podnošenje prijave patenta u drugim zemljama
 6. u slučaju prihvata ove ponude na odnos ugovornih strana se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja i Opći uvjeti zastupanja objavljeni na web stranici patent-projekt.hr
Zatražite ponudu

PAKET USLUGA „SASTAV I PODNOŠENJA PRIJAVE ZA REGISTRACIJU ŽIGA  NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE“ – „ŽIG CRO BASIC“

Ovaj paket usluga se odnosi na pripremu i podnošenja prijave za registraciju jednog verbalnog žiga (naziv / ime / riječ) ili jednog figurativnog žiga (logotip / znak / simbol) za do tri razreda Nicanske klasifikacija.

 1. Izrada prijava za registraciju jednog verbalnog žiga ili jednog figurativnog žiga na području Republike Hrvatske, za do tri razreda proizvoda i usluga, te izradu prijedloga popisa proizvoda i usluga za svaki pojedini žig, za do tri razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga
 2. Sastav i podnošenje prijava za registraciju jednog verbalnog ili jednog figurativnog žiga u RH i zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo
 • Troškove i pristojbe koje se plaćaju DZIVu prilikom prijave i registracije žiga
 • postupanje po prigovorima trećih u postupku registracije žigova
– izdati punomoć za zastupanje pred DZIVom
 • izrada i podnošenje prijave za registraciju žigova u Republici Hrvatskoj – u roku od 8 dana po dostavi punomoći, podataka o budućem žigu i područja interesa u kojem se želi zaštititi žig
Za žigove u Republici Hrvatskoj takse su po jednome žigu : 620,00 kn (uključeni je popust za elektroničku prijavu) plaća se kod podnošenja prijave žiga, a drugi dio troškova se plaća kada žig bude odobren i to za razdoblje od 10 godina važenja žiga i iznosi 1.500,00 kn (ovo su troškovi za do tri razreda usluga/proizvoda i bez opozicijskih postupaka, sve za Republiku Hrvatsku). Navedeni troškovi plaćaju se direktno u državni proračun RH i nisu uključeni u ovu ponudu.
 1. Zaštita žiga traje deset godina računajući od dana podnošenja prijave žiga. Prije isteka roka od deset godina potrebno je produžiti razdoblje zaštite na novi period od 10 godina. Usluga podnošenja zahtjeva za produženje zaštite za idući period od deset godina nije u paketu usluga.
 2. PATENT PROJEKT d.o.o. ne garantira da treće osobe neće podnositi prigovore na žigove koji se namjeravaju štititi.
 3. U cijenu nisu uključeni troškovi opozicijskih postupaka niti postupaka po prigovorima (trećih ili nadležnog tijela).
 4. U slučaju prihvata ove ponude na odnos ugovornih strana se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja i Opći uvjeti zastupanja objavljeni na web stranici www.patent-projekt.hr
Zatražite ponudu

PAKET USLUGE „SASTAV PRIJAVE ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJsKOG DIZAJNA“ – „DIZAJN CRO BASIC“

Ovaj paket usluga se odnosi pružanje usluge pripreme i podnošenja prijave za registraciju jednog industrijskog dizajna u Republici Hrvatskoj.

 1. Pripremu i podnošenje prijave za zaštitu jednog industrijskog dizajna u Republici Hrvatskoj u postupku pred DZIVom
 • troškove pristojbi koje se plaćaju DZIVu
 • postupanje po prigovorima trećih u postupku ishođenja registracije industrijskog dizajna ili nadležnog tijela
-dostaviti obrađene fotografije proizvoda

– izdati punomoć za zastupanje pred DZIVom

izrada prijave i podnošenje industrijskog dizajna za zaštitu industrijskog dizajna na području Republike Hrvatske – u roku od 8 dana od dostave fotografija proizvoda
 1. Zaštita industrijskog dizajna traje pet godina računajući od datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna. Prije isteka roka od pet godina potrebno je produžiti razdoblje zaštite na novi period od 5 godina, do najduže 25 godina računajući od datuma podnošenja prijave. Usluga podnošenja zahtjeva za produženje zaštite za idući period od pet godina nije u cijeni.
 2. PATENT PROJEKT d.o.o. ne garantira zaštitu obličja proizvoda industrijskim dizajnom.
 3. Troškovi naknada i upravne pristojbe koji se plaćaju DZIVu nisu sadržane u ovoj ponudi. Naknada troškova i upravne pristojbe za prijavu 1 industrijski dizajn, ako je podnositelj prijave pravna osoba, iznose 210,00 kuna. Ukoliko je podnositelj prijave fizička osoba, na pristojbe koje se plaćaju DZIVu odobrava se 50% popusta, te je ukupan iznos pristojbe i troškova za jedan industrijski dizajn 185,00 kuna. Za svaki sljedeći dizajn u višestrukoj prijavi, ako je podnositelj prijave pravna osoba, pristojbe i troškovi se uvećavaju za dodatnih 60 kn po dizajnu. Ako je podnositelj prijave fizička osoba, pristojbe i troškovi se uvećavaju za dodatnih 50 kn po dizajnu. Naknada troškova je obračunata sa popustom na elektroničku prijavu od 20%.
 4. Naknada troškova za prvo petogodišnje razdoblje zaštite industrijskog dizajna i objavu podataka o industrijskom dizajnu u službenom glasilu Zavoda iznose 400,00 kuna za jedan dizajn, a za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave dodatnih 200,00 kn po dizajnu.
Zatražite ponudu

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje