Opći uvjeti zastupanja (OUZ) PATENT PROJEKT d.o.o.

 

1. PATENT PROJEKT d.o.o. je kao registrirani zastupnik za industrijsko vlasništvo ovlašten zastupati domace i strane fizicke i pravne osobe na podrucju Republike Hrvatske pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV) Republike Hrvatske i pred drugim me”unarodnim organizacijama u postupku zaštite industrijskog vlasništva.

 

2. Pojmovi za potrebe ovih opcih uvjeta za zastupanje se definiraju kako slijedi:

OUZ – Opci uvjeti zastupanja
Stranka – pravna ili fizicka osoba izdavatelj punomoci Patent projekt d.o.o. za zastupanje pred nadležnim tijelom
Punomoc – pisani nalog stranke izdan PATENT PROJEKT d.o.o. za zastupanje i obavljanje svih potrebnih radnji u
ime i za racun stranke
DZIV – Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

 

3. PRIMJENA OPCIH UVJETA ZASTUPANJA

PATENT PROJEKT d.o.o. primjenjuje OUZ u poslovnim odnosima sa strankom. OUZ su sastavni dio punomoci za zastupanje koju stranka izdaje PATENT PROJEKT d.o.o.

Potpisivanjem punomoci stranka potvrđuje da je upoznata s OUZ te iste time prihvaca.

 

4. OBAVLJANJE ZASTUPANJA

Sve radnje u stvari za koju je izdana punomoc PATENT PROJEKT d.o.o. obavlja temeljem punomoci za zastupanje stranke. Stranka PATENT PROJEKTU d.o.o. može davati posebne upute za poduzimanje pojedinih radnji na nacin predviđen za komunikaciju ovim OUZ. U slucaju izostanka posebne upute, PATENT PROJEKT d.o.o. poduzima za stranku radnje i zastupa je u skladu sa svojom procjenom za koju smatra da predstavlja najbolje interese stranke. PATENT PROJEKT d.o.o. je ovlašten zatražiti od stranke posebnu pisanu uputu za poduzimanje pojedine radnje. Ako stranka ne odgovori PATENT PROJEKT d.o.o. na pisani zahtjev za davanje upute za poduzimanje pojedine radnje u roku od 8 dana, smatra se da je dala PATENT PROJEKT d.o.o. suglasnost za poduzimanje te radnje.

 

5. PUNOMOC

Punomoc može biti dana kao posebna (specijalna) punomoc za pojedinu postupak ili radnju i kao opca (generalna) punomoc za zastupanje u više istovrsnih ili raznovrsnih stvari pred nadležnim tijelom. Potpisivanjem punomoci stranka daje u nalog PATENT PROJEKT d.o.o. da poduzme sve radnje koje su u konkretnoj stvari od
koristi za stranku.
Za davanje prigovora i pokretanje opozicijskih postupaka na prijave odnosno registracije industrijskog vlasništva
trecih osoba, stranka izdaje PATENT PROJEKTU d.o.o. posebnu punomoc.
Ako u punomoci nije navedeni rok na koju se ista izdaje, ista se izdaje na neodređeno vrijeme, odnosno do
opoziva ili ispunjenja drugih zakonskih uvjeta na temelju kojih punomoc prestaje važiti.

 

6. OPOZIV I OTKAZ PUNOMOCI

Stranka može u svako doba opozvati punomoc za zastupanje. PATENT PROJEKT d.o.o. može otkazati punomoc za zastupanje u svako doba, ali je dužan stranku prethodno izvijestiti o poduzetim radnjama te ju upoznati s neposrednim pravnim posljedicama i radnjama koje je potrebno poduzeti radi ocuvanja pravne pozicije stranke.
PATENT PROJEKT d.o.o. nije dužan stranci predati izvornike isprava koje se nalaze kod njega sve dok stranka u cijelosti ne podmiri dogovorenu nagradu za obavljeni rad PATENT PROJEKT d.o.o. kao i troškove zastupanja.
U slucaju otkaza punomoci stranka je dužna PATENT PROJEKT d.o.o. podmiriti do tada nastale troškove.
Punomoc se otkazuje dostavom otkaza punomoci ovjerenog od strane stranke putem preporucene poštanske pošiljke na sjedište PATENT PROJEKT d.o.o.

 

 

7. NAKNADA ZA RAD I TROŠKOVI

Stranka potvrđuje da je izdavanjem punomoci upoznata s cijenama usluga i troškova zastupanja PATENT PROJEKT d.o.o. u stvari odnosno stvarima za koje je PATENT PROJEKT d.o.o. izdala punomoc, te da je primila jedan primjerak cjenika standardnih usluga PATENT PROJEKT d.o.o. Stranka se obvezuje platiti cijenu usluge i troškove PATENT PROJEKT d.o.o. u roku od 15 dana od dana izdavanja
pojedinog racuna za izvršenu uslugu. Za kašnjenje u placanju stranka je dužna platiti PATENT PROJEKT d.o.o. zakonske zatezne kamate. PATENT PROJEKT d.o.o. može na osnovu osobne procjene boniteta stranke tražiti od stranke novcani polog uplatom na poslovni racun PATENT PROJEKT d.o.o., a kao jamstvo da ce stranka platiti
troškove i naknadu za izvršeni rad PATENT PROJEKT d.o.o. U slucaju da stranka na zahtjev PATENT PROJEKT d.o.o. ili prema dogovorenim uvjetima izvršenja usluge ne plati troškove odnosno ne uplati polog, PATENT PROJEKT d.o.o. nije dužan zastupati stranku, te je PATENT PROJEKT d.o.o. ovlašten bez otkaznog roka otkazati punomoc za zastupanje.

PATENT PROJEKT d.o.o. nije dužan snositi troškove pristojbi i naknada troškova koji se placaju nadležnim tijelima. U slucaju da stranka pravodobno ne plati pristojbe i troškove nadležnim tijelima o cemu je prethodno obaviještena emailom, PATENT PROJEKT d.o.o. je ovlašten poslati stranci, na njezin trošak, poziv za placanjem dugovanih troškova i pristojbi. Ukoliko je PATENT PROJEKT d.o.o. uredno obavijestio stranku da mora platiti pristojbe i troškove, propust stranke da plati navedeno na vrijeme ide na štetu stranke.
Ukoliko PATENT PROJEKT d.o.o. naknadno dostavlja dokaze o placanju pristojbi i troškova ovlašten je dodatno zaracunati stranci te troškove po važecem cjeniku.
Izdavanjem punomoci, bez obzira da li punomoc izdaje potrošac, fizicka osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, posebno u slucaju kada je ugovor sklopljen na daljinu, izdavatelj punomoci u trenutku izdavanja punomoci daje izricit prethodni pristanak da PATENT PROJEKT d.o.o. odmah po primitku punomoci pocne s  pružanjem usluge, te ujedno potvruje da je upoznat s cinjenicom da ce izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

 

 

8. ODGOVORNOST

PATENT PROJEKT d.o.o. odgovara za radnje poduzete temeljem punomoci u skladu s važecim propisima. PATENT PROJEKT d.o.o. ne odgovora za uspjeh postupka pokrenutog temeljem punomoci, ali je obvezan upotrijebiti najbolje znanje kako bi zaštitio interese stranke. PATENT PROJEKT d.o.o. niti u kojem slucaju ne odgovara za
korist odnosno poslovni rizik koji ce za stranku nastati ili bi mogao nastati temeljem radnji koje ce za strankupoduzimati PATENT PROJEKT d.o.o..
Stranka je obvezna cjelovito, tocno i potpuno obavijestiti PATENT PROJEKT d.o.o. o svim cinjenicama vezano uz industrijsko vlasništvo koje je predmet zaštite temeljem izdane punomoci, odnosno koje je predmet prigovora ili opozicijskog postupka. Za prešucene cinjenice i informacije koje su ostale nepoznate PATENT PROJEKT d.o.o.
odgovara stranka.
U slucaju propusta na strani PATENT PROJEKT d.o.o., PATENT PROJEKT d.o.o. ce stranci naknaditi nastalu štetu.
Teret dokaza štete je na stranci.

 

 

9. DOSTAVA I KOMUNIKACIJA

Stranka i PATENT PROJEKT d.o.o. komuniciraju telefonom, emailom, telefaksom i po potrebi sastancima u ureduPATENT PROJEKT d.o.o. na lokaciji Ulica bana Josipa Jelacica 22b, Cakovec. Elektronicke poruke (email) smatraju se vjerodostojnim nacinom komunikacije između PATENT PROJEKT d.o.o. i stranke u svrhu pravovaljanog
ispunjavanja obveza iz OUZ, osim ukoliko nije određeno ovim OUZ da se komunikacija mora obaviti putem preporucene poštanske pošiljke.
Dostava podnesaka i dopisa stranke odnosno pismena i drugih isprava patentnog zastupnika međusobno valjano obvezuju ako su naslovljeni na adresu navedenu u punomoci. Dostava dopisa s rokom smatra se izvršenom te se rok za ispunjenje cinidbe ili uvjet racuna od dana predaje pošiljke poštanskoj službi s potvrdom primitka pošiljke
koju izdaje poštanska služba.
PATENT PROJEKT d.o.o. dostavlja pismena stranci na zadnju adresu koju je stranka dostavila PATENT PROJEKT d.o.o. Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta na navedenoj adresi, Stranka sama odgovara za štetu i propust radi toga što nije preuzela pošiljku na navedenoj adresi.
Izjave stranke kojom se stranka odrice nekog svojeg prava valjane su samo ako su dane osobno u pisanom obliku u uredu PATENT PROJEKT d.o.o. odnosno ukoliko je takvu izjavu stranka dostavila kao pošiljatelj preporucenom poštanskom pošiljkom u PATENT PROJEKT d.o.o.

 

 

10. SUGLASNOST NA DOKUMENTACIJU

Ukoliko PATENT PROJEKT d.o.o. izrađuje dokumentaciju (npr. opis izuma, patentne zahtjeve, uređuje patentni spis, izrađuje crteže, izrađuje popis proizvoda i usluga i sl.) na koju prethodnu suglasnost prije podnošenja prijave pri nadležnom tijelu ili slanja iste u nadležno tijelo treba dati STRANKA, ukoliko u roku od 8 dana stranka
nakon što je putem emaila od PATENT PROJEKT d.o.o. primila poziv za davanjem suglasnosti ili je isto preuzela na drugi nacin ne dostavi predmetnu suglasnost PATENT PROJEKT d.o.o. ili ne obavijesti PATENT PROJEKT d.o.o. putem emaila za produženje roka do maksimalno daljnjih 8 dana, smatra se da je dana suglasnost na navedenu dokumentaciju, te je PATENT PROJEKT d.o.o. ovlašten temeljem tako priređene dokumentacije podnijeti zahtjev
nadležnom tijelu za ostvarivanje prava STRANKE.

 

 

11. ANGAŽMAN ZASTUPNIKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Temeljem pisanog naloga Stranke PATENT PROJEKT d.o.o. je ovlašten angažirati registriranog zastupnika za određenu državu / teritorij radi ostvarivanja zaštite prava industrijskog vlasništva stranke za tu državu / teritorij.

 

 

12. PRAVA TRECIH OSOBA

Stranka je dužna upozoriti PATENT PROJEKT d.o.o. na postojanje prava trecih osoba na svim pisanim, slikovnim i drugim materijalima koje dostavlja PATENT PROJEKTU d.o.o. U slucaju da STRANKA propusti obavijestiti PATENT PROJEKT d.o.o. o navedenim okolnostima, stranka u cijelosti odgovara za slucaj kršenja tih prava njihovom neovlaštenom upotrebom koje bi pocinio PATENT PROJEKT d.o.o.

 

 

13. POVJERLJIVOST INFORMACIJA

PATENT PROJEKT d.o.o. cuva kao profesionalnu tajnu sve obavijesti koje mu je stranka povjerila kao zastupniku.
PATENT PROJEKT d.o.o. i stranka se obvezuju da nece odavati trecim osobama poslovne informacije za koje su doznali u međusobnoj poslovnoj suradnji. Poslovna tajna obuhvaca povjerljive informacije poslovne i osobne prirode. Ova obveza se odnosi i na osobe zaposlene u PATENT PROJEKT d.o.o. i stranke ili druge njihove
suradnike za cije propuste odgovaraju.

 

 

14. SUDSKA NADLEŽNOST

PATENT PROJEKT d.o.o. i Stranka u slucaju spora ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu PATENT PROJEKT d.o.o.

 

 

15. OSTALO

Ovi OUZ objavljeni su na web stranici www.patent-projekt.hr i primjenjuju se od 25.07.2016. godine.

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401