OPĆI UVJETI ZA USLUGE PREVOĐENJA

 

1. OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti za usluge prevođenja vrijede za poslovni odnos između trgovačkog društva PATENT PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Šenkovcu, Gorčica 10 (u daljnjem tekstu “Prevoditelj”) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu “Naručitelj”).
Naručitelj može biti pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu prijevoda od Prevoditelja.
Narudžbom usluge prijevoda, Naručitelj prihvaća ove Opće uvjete za usluge prevođenja. Narudžba može biti izvršena elektroničkim putem, telefaksom ili u drugom pisanom obliku.
Prevoditelj se obvezuje pružati usluge prevođenja u skladu s ovim Općim uvjetima za usluge prevođenja.
Prevoditelj zadržava pravo izmjene Općih uvjete za usluge prevođenja u bilo koje doba na način da izmijenjene odnosno nove Opće uvjete za usluge prevođenja objavi na svojim web stranicama www.patent-projekt.hr.

 

 

2. ROKOVI IZRADE PRIJEVODA

Prevedeni tekst se uobičajeno Naručitelju isporučuje elektroničkom poštom na email adresu Naručitelja s koje je naručitelj poslao upit odnosno s koje je potvrdio narudžbu. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, dužan je platiti troškove takve dostave.
Rokove prijevoda Prevoditelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi.
Prijevodi se ne zaprimaju niti isporučuju vikendom i praznicima.
Rok za izvršenje pisanog prijevoda se određuje kod zaprimanja teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni neradni dani, praznici, dan narudžbe i dan dostave.
Uobičajena dinamika prijevoda je pet autorskih kartica / radni dan.
Svi navedeni i dogovoreni datumi za dostavu prijevoda su okvirni osim ukoliko se posebnim ugovorom ne utvrdi točan datum isporuke prijevoda i odgovornost Prevoditelja za kašnjenje. Zbog zakašnjenja kod dostave prijevoda Naručitelj ne može odbiti preuzimanje prijevoda ili otkazati uslugu. Prevoditelj nije odgovoran za posljedice zakašnjenja u dostavi prijevoda ili izvedbe usluge, osim ukoliko takve posljedice nisu posebno ugovorene.

 

 

3. PRAVA I OBVEZE

Naručitelj je dužan na zahtjev Prevoditelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Ukoliko Naručitelj raspolaže stručnom osobom koja posjeduje znanje stručne terminologije, dužan je dostaviti Prevoditelju imenovanje takve osobe kao kontakt osobu kojoj se Prevoditelj može obratiti u slučaju potrebe za razjašnjenjem dijelova dokumenta vezano uz stručnu terminologiju. Ukoliko Naručitelj ne imenuje takvu osobu, Prevoditelj će izraditi prijevod prema dostupnoj literaturi.
Radi ostvarenja visoke kvalitete prevođenja Prevoditelj ima pravo zatražiti od Naručitelja da mu se prethodno daju informacije i literatura (dokumentacija) u vezi s ugovorenim simultanim prevođenjem.
Prevoditelj za usluge prevođenja koristi standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi. Ukoliko se Naručitelj koristi specifičnim vokabularom, dužan je prije početka usluge prevođenja dostaviti takav vokabular Prevoditelju. Ukoliko Naručitelj ne dostavi takav vokabular na vrijeme, primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular se neće uvažiti.
Prevoditelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti, odnosno ima pravo promjene cijene prijevoda po uvidu u tekst koji će se stvarno prevesti, ukoliko isti odstupa od kategorije određene prema cjeniku Prevoditelja.
Naručitelj eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod ima pravo uložiti najkasnije u roku od osam dana od isporuke prijevoda i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Prevoditelju.
Prevoditelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima.
U slučaju kašnjenja u izradi prijevoda Prevoditelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja.
U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti puni iznos Prevoditelju za cjelokupni prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Prevoditelja, za onaj dio posla koji je Prevoditelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Prevoditelj.
Prevoditelj ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između Naručitelja i Prevoditelja, kao i narudžbu Naručitelja, bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.
Sve obavijesti ili bilo koja druga vrsta korespondencije nakon naručenog posla sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja poštom, faksom ili elektroničkom poštom.
Za tekstove namijenjene tisku odnosno javnoj objavi preporučujemo lekturu i ona nije u cijeni prijevoda.
Naručitelj je dužan tekst koji će se prevoditi, u slučaju da želi da tekst bude prikazan kao u izvorniku, dostaviti u formatu pogodnom za uređivanje (npr. tehničke upute, upute za korištenje i sl.).

 

 

4. AUTORSKA PRAVA

Naručitelj je autor prijevoda i sve dok račun za izvršenu uslugu nije u cijelosti podmiren, prijevod i sva autorska prava prevedenog teksta, bez obzira što je prijevod isporučen Naručitelju, vlasništvo su Prevoditelja. Nakon plaćanja računa za izvršenu uslugu sva autorska prava pripadaju Naručitelju.

 

 

5. CIJENE I PLAĆANJE

Cijenu koju Naručitelj plaća za usluge prevođenja Prevoditelj utvrđuje ponudom koja ponuda se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom ili telefaksom. Informativni cjenik Prevoditelja nije ponuda za usluge prevođenja.
Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a za usluge usmenog prevođenja je 1 sat.
Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica.
Svaki započeti sat simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat.
www.patent-projekt.hr
U slučaju da se usluge prevođenja obavljaju kod Naručitelja, Prevoditelj ima pravo na nadoknadu svih troškova vezano uz putnih troškova (korištenje osobnog vozila), naknada vremena provedenog na putu i slično, sve prema važećem cjeniku Prevoditelja, koji cjenik je sastavni dio ovih Općih uvjeta za usluge prevođenja.
Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje prije preuzimanja prijevoda, a ako nije drukčije dogovoreno, najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem na dugovani iznos teku zakonske zatezne kamate.
Prema procjeni Prevoditelja, Prevoditelj ima pravo tražiti avansno plaćanje djela usluge ili usluge prijevoda u cijelosti.
Pisane ponude Prevoditelj daje Naručitelju na temelju teksta odnosno dokumentacije Naručitelja (za dokumentaciju u elektroničkom obliku u .doc formatu).
Ukoliko je dokumentacija Naručitelja u papirnatom obliku, vrijedi kao ponuda standardni informativni cjenik Prevoditelja, a konačni obračun će se izvršiti kada se u računalnom programu za obradu teksta ustanovi broj riječi s razmacima.
Za hitnost prijevoda dogovaraju se posebne naknade.

 

 

6. JAMSTVO I DRUGO

Prevoditelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene stručno, profesionalno prema najboljem znanju Prevoditelja i u dogovorenom roku.
Prevoditelj jamči povjerljivost informacija, te čuvanje poslovne tajne, autorskih prava i intelektualnog vlasništva u svim oblicima.
U slučaju spora između Naručitelja i Prevoditelja za sve sporove nadležan je sud prema sjedištu Prevoditelja.
Ovi Opći uvjeti za usluge prevođenja primjenjuju se od rujna 2014. godine.

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401