Opći uvjeti poslovanja 01/2016 Patent projekt d.o.o.

 

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja trgovačkog društva PATENT PROJEKT d.o.o. , Gorčica 10, Šenkovec, 40 000 ČAKOVEC (u daljnjem tekstu: PATENT PROJEKT d.o.o.) kojima se reguliraju međusobna prava i obveze PATENT PROJEKT d.o.o. s jedne strane te korisnika usluga koje pruža PATENT PROJEKT d.o.o.  s druge strane (stranke / Klijenta / naručitelja / izdavatelja punomoći – u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Klijent), a koja prava i obveze se odnose na pružanje i korištenje usluga koje PATENT PROJEKT d.o.o. pruža (u daljnjem tekstu: Usluge).

Na sve međusobne odnose između PATENT PROJEKT d.o.o. i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o obveznim odnosima te svi drugi mjerodavni propisi Republike Hrvatske. Ukoliko je Klijent potrošač, onda se na odnos između Klijenta i PATENT PROJEKT d.o.o. primjenjuje i Zakon o zaštiti potrošača.

1.2. Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuje se i način na koji Klijent i PATENT PROJEKT d.o.o. zasnivaju ugovorni odnos o uslugama koje Patent projekt d.o.o. pruža.  Ponuda, Narudžba, Cjenik usluga, ovih Općih uvjeta poslovanja i uvjeti korištenja pojedinih usluga (posebni uvjeti) zajedno čine Ugovor o uslugama u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja i njegov su sastavni dio. Ukoliko je Klijent za određene usluge izdao i punomoć primjenjuju se i Opći uvjeti zastupanja navedeni u punomoći i druga dokumentacija na koju bi se eventualno pozivala Ponuda, te je ista obvezujuća za Klijenta i  čini sastavni dio ugovora sklopljenog s Klijentom.

Ugovorom se uređuju međusobni odnosi Klijenta i PATENT PROJEKT d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ugovorni odnos).

1.3 Za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja sljedeći izrazi imaju značenja navedena u svojim definicijama u nastavku:

Klijent – poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je naručila usluge koje pruža Patent projekt d.o.o.

Narudžba – usmeni ili pisani nalog ili nalog izdan odnosno dostavljen putem elektroničke komunikacije od strane  Klijenta za izvršenje usluge ili usluga prema uvjetima i na temelju Ponude i ovih Općih uvjeta poslovanja, čime ih ujedno prihvaća i obvezuje se platiti cijenu naznačenu u Ponudi;

Ponuda – pisani ili usmeni odgovor društva Patent projekt d.o.o. na upit ili traženje Klijenta, koji sadrži pobliži opis usluge koju bi Patent projekt d.o.o. pružao Klijentu ili upućuje na uslugu koja svojim opisom odgovara jednoj od standardnih usluga objavljenoj na web stranici www.patent-projekt.hr ili pak standardni paket usluga objavljen na web stranici www.patent-projekt.hr na koji se poziv Klijent, koji sadrži cijenu ili način na koji se cijena određuje i rok izvršenja Usluge, uz pozivanje na ove Opće uvjete poslovanja;

Ugovor – usmeno, pisano, putem emaila, telefona, faxa ili elektronskim putem (SMSom) sklopljeni ugovor o pružanju usluge koji Patent projekt d.o.o. sklapa s Klijentom, kojeg su sastavni dio Opći uvjeti poslovanja, ukoliko u cijelosti ili dijelom nisu isključeni iz primjene ugovorom, pri čemu ugovor može biti sklopljen i na daljinu

Usluga – usluga iz područja prava industrijskog vlasništva ili bilo koja druga usluga koju pruža Patent projekt d.o.o. navedena u Ponudi za koju je Klijent dao Narudžbu, odnosno sklopljeni je Ugovor;

Zahtjev – svaki usmeni , pisani ili elektroničkim putem postavljeni zahtjev/upit Klijenta za Ponudom.

Cijena – fiksni iznos koji je Klijent dužan platiti PATENT PROJEKT d.o.o. za pruženu uslugu prema Ponudi odnosno iznos koji se može izračunati na osnovu elemenata koje u sebi sadržava Ponuda, pri čemu konačna cijena ovisi o opsegu usluge koju će za Klijenta obaviti PATENT PROJEKT d.o.o., a kako je pobliže predviđeno u samoj Ponudi

Polog – iznos koji u određenim slučajevima plaća Klijent prije početka pružanja Usluge, uplatom Pologa se smatra da je Ugovor između Klijenta i Patent projekt d.o.o. sklopljen

Potvrda o sklopljenom ugovoru – pisana potvrda koju izdaje PATENT PROJEKT d.o.o. Klijentu fizičkoj osobi u slučaju da je ugovor s fizičkom osobom koja ne obavlja registriranu djelatnost sklopljen na daljinu upotrebom sredstava elektroničke komunikacije ili usmenim putem odnosno Klijentu pravnoj osobi u slučaju da je ugovor s pravnom osobom sklopljen usmeno, bilo u uredu PATENT PROJEKT d.o.o. ili  telefonom

 

Članak 2.

Usluge koje pruža Patent projekt d.o.o.  i razina kakvoće Usluga

2.1. Patent projekt d.o.o. pruža Usluge iz svoga djelokruga poslovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama. Osnovne usluge koje Patent projekt d.o.o.  nudi i pruža svojim klijentima su: zaštita izuma patentom, izrada opisa izuma i crteža, zaštita žiga, zaštita industrijskog dizajna, zaštita ostalih oblika industrijskog vlasništva, licenciranje industrijskog vlasništva, komercijalizacija izuma, prevoditeljske i grafičke usluge te usluge procjene materijalne i nematerijalne imovine. Kao potporu izumiteljima, poduzetnicima početnicima, mikro poduzetnicima i drugima zainteresiranima, Patent projekt d.o.o. pruža usluge virtualnog ureda i usluge virtualne tajnice, te druge ovdje neimenovane usluge.

2.2. Patent projekt d.o.o.  pruža Usluge iz svog djelokruga poslovanja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama. Patent projekt d.o.o.  se obvezuje da će na upit kupca, a prema svojim spoznajama, za svaku uslugu koju pruža dati detaljne i točne informacije na način razumljiv prosječnom Klijentu kao i uvjete pod kojima iste nudi.

2.3. Patent projekt d.o.o.  se obvezuje usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati sa pažnjom dobrog gospodarstvenika.

2.4. Svi klijenti imaju pravo na jednako postupanje, najbolju moguću kvalitetu usluge, te se svi klijenti tretiraju jednako bez obzira na obseg i vrstu posla.

Članak 3.

Uvjeti za korištenje usluga Patent projekt d.o.o.

3.1. Korisnici Usluga Patent projekt d.o.o.  mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Klijent će prije izrade ponude dati na uvid Patent projekt d.o.o.  ili ovlaštenoj osobi svoje podatke potrebne za izradu ponude koji će kasnije služiti za eventualno sklapanje ugovora.
3.3. Klijent je suglasan da Patent projekt d.o.o.  provede provjeru Klijentovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Klijenta.

3.4. Svojom narudžbom, usmenom ili pismenom, ili sklopljenim ugovorom, Klijent (pravna ili fizička osoba) daje svoju izričitu privolu Patent projekt d.o.o.  da može koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke, i OIB za potrebe vlastitih evidencija. Klijent nadalje daje svoju privolu da Patent projekt d.o.o.  , sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Klijenta proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti i operatorima usluga s dodanom vrijednosti, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Klijenta i Patent projekt d.o.o. , te umanjenja budućeg duga Klijenta.
3.5. Svojom narudžbom Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Patent projekt d.o.o. ne odgovara i ne provjerava, ukoliko nije posebno naručena takva usluga, da li znakovi i grafičke obrade koje je dostavio Klijent predstavljaju povredu prava trećih.

Članak 4.

Obveza Klijenta o obavještavanju o promjeni podataka iz narudžbe

4.1. Ukoliko su u tijeku izvršenja Narudžbe ili Ugovora promijene podaci Tvrtke naručitelja, klijent je obvezan obavijestiti Patent projekt d.o.o.  u pisanom obliku o tome, a svakako prije izdavanja računa za obavljene usluge. Ako Klijent ne izvijesti Patent projekt d.o.o.  o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako zbog takva propusta obavijesti Patent projekt d.o.o.  ili druga prepiska ne može biti dostavljena Klijentu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Patent projekt d.o.o.  upućivati na posljednju dojavljenu adresu Klijenta.

Članak 5.

Narudžba, ugovaranje i prihvaćanje Općih uvjeta od strane Klijenta

5.1. Ugovaranje posla i narudžba Klijenta

5.1.1.  PATENT PROJEKT d.o.o. na Zahtjev Klijenta, dostavlja Klijentu Ponudu koja sadrži pobliži opis usluge, cijenu ili način određivanja cijena i rok izvršenja Usluge. U svrhu izrade Ponude, Klijent je dužan dostaviti čim više informacija u pogledu usluge koju želi da mu PATENT PROJEKT d.o.o. pruži te osobne podatke, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB). Ponudu Klijent potvrđuje i prihvaća Narudžbom, pri čemu se ujedno obvezuje platiti cijenu iz Ponude. Narudžbom ili uplatom Pologa, Klijent potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja , te da ih je u potpunosti razumio i pročitao, isti predstavljaju njegovu stvarnu volju i prihvaća ih u cijelosti.

5.1.2. Patent projekt d.o.o.  će narudžbu Klijenta  smatrati pravovaljanom ukoliko je ista napravljena u pisanom obliku te dostavljena u Patent projekt d.o.o.  poštom, telefaxom ili putem E-maila.

5.1.3.  Sklapanje ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija PATENT PROJEKT d.o.o. PATENT PROJEKT d.o.o. može omogućiti Klijentu, a posebno fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost, sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija. PATENT PROJEKT d.o.o., putem interneta (on-line) ili putem nekog drugog javno dostupnog sredstva daljinske komunikacije.

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija PATENT PROJEKT d.o.o. , PATENT PROJEKT d.o.o. će prije sklapanja navedenih ugovora na jasan i razumljiv način obavijestiti Klijenta o uvjetima pružanja usluge, kao i uvjetima sklapanja i raskida tih ugovora, sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača.

Prije sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija će PATENT PROJEKT d.o.o. uz suglasnost Klijenta, na elektroničkom ili drugom trajnom mediju Klijentu uručiti i predugovornu obavijest, na kojima je naznačena obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora. Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostora smatra se sklopljenim na dan potpisa dokumentacije od strane Klijenta, a rok za raskid ugovora teče od dana sklapanja ugovora. Primjerak sklopljenog ugovora zadržava Klijent.

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu PATENT PROJEKT d.o.o. će, nakon priopćenja predugovornih obavijesti Klijentu bez odgode, na prikladnom trajnom mediju dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru s naznačenim informacijama o ugovorenoj usluzi, trajanju ugovora te o pravu na raskid ugovora, sukladno odredbama propisa o zaštiti potrošača. Ugovor sklopljen na daljinu (putem interneta ili telefonskim putem i sl.) smatra se sklopljenim s danom kada je Klijent primio potvrdu o sklapanju ugovora, a rok za raskid teče od dana sklapanja ugovora.

5.1.4. Prava i obveze iz ugovornog odnosa između Patent projekt d.o.o.  i Klijenta započinju u trenutku prihvata narudžbe klijenta i ispunjenjem uvjeta iz ponude Patent projekt d.o.o. , posebno u slučaju kada je potrebno od strane Klijenta izvršiti plaćanja pologa.

Patent projekt d.o.o.  je obvezan Klijentu prije sklapanja ugovora omogućiti uvid u Opće uvjete poslovanja, a potvrdom narudžbe ili sklapanjem ugovora Klijent potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima poslovanja.

5.1.4. U slučaju da Klijent odustane od narudžbe ili ugovora koji je izvršen u cijelosti ili u određenom djelu, Klijent je dužan platiti Patent projekt d.o.o. dio do tada  izvršene usluge, ali je isto tako dužan  nadoknaditi nastalu štetu. U slučaju da je usluga izvršena u cijelosti, Klijent je dužan platiti tu uslugu u punoj ugovorenoj vrijednosti. U slučaju raskida ugovora od strane Klijenta za ugovor koji se nije počeo izvršavati ili je samo djelomično izvršen utvrđuje se iznos ugovorne kazne u visini od 500,00 kuna, a koji iznos je Klijent dužan platiti Patent projekt d.o.o. Ukoliko je Patent projekt d.o.o. nastala šteta radi raskida ugovora veća od navedeni 500,00 kuna, tada Patent projekt d.o.o. ima pravo potraživati i štetu koja prelazi iznos od 500,00 kuna.

5.1.5. Za obavljene poslove Patent projekt d.o.o.  je dužan Klijentu ispostaviti račun. Račun se uobičajeno dostavlja putem emaila u elektroničkom obliku.

5.1.6. Mjesečni troškovi rezervacije resursa. Ukoliko bude sklopljen ugovor ili naručeni posao, a Klijent ne dostavlja Patent projektu d.o.o. podatke koje mu  treba dostaviti prema narudžbi ili ugovoru, a koje podatke je dužan dostaviti Klijent (npr. crteže, skice, opis proizvoda, fotografije, obrađene fotografije i slično) ili dostaviti potvrdu za dostavljene podatke i informacije (npr. suglasnost na popis proizvoda i usluga, suglasnost na crteže, suglasnost na opis izuma i slično), za svaki započeti mjesec kašnjenja u dostavi takvih podataka, Patent projekt d.o.o. će obračunati Klijentu iznos od 300,00 kn+PDV radi rezervacije kapaciteta Patent projekt d.o.o. za izvršenje

ugovorenog posla. Komunikacija se u takvim slučajevima smatra izvršenom slanjem na email koji je naznačio Klijent, osim ako se komunikacija između Patent projekt d.o.o. ne odvije emailom već samo putem telefona, tada će Patent projekt d.o.o. dostaviti Klijentu odgovor preporučenom poštanskom pošiljkom.

Patent projekt d.o.o. će u slučaju da u ugovorenom roku Klijent ne dostavlja odgovor, svaka dva tjedna dostavljati Klijentu preporučeno poštom požurnicu, s time da je trošak sastava i slanja takve požurnice 100,00 kn+PDV.

Ukoliko Klijent niti nakon četiri  mjeseca od dostave podataka i informacija na koje se treba očitati ne dostavi nikakvo pisano očitovanje u Patent projekt d.o.o., Patent projekt d.o.o. ima pravo na jednostrani raskid i pri tome ne snosi nikakvu štetu.
5.2. Odbijanje sklapanja ugovora
5.2.1. Patent projekt d.o.o.  ima pravo ne prihvatiti narudžbu Klijenta u slijedećim slučajevima:
a) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Klijenta, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Klijenta, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;

  1. b) ako je protiv Klijenta pokrenut predstečajni postupak, postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako je u blokadi, odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Patent projekt d.o.o. po bilo kojoj osnovi prema Klijentu ili ako po razumnoj ocjeni Patent projekt d.o.o. Klijent ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Klijent pruži Patent projekt d.o.o.  odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga.

    c) ako Klijent nije uredno  potvrdio svoju narudžbu ili ako je dao neupotrebljive podatke;

    d) ako Klijent, prema razumnoj procjeni Patent projekt d.o.o., nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Patent projekt d.o.o. u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini posao i/ili uslugu za koji je zainteresiran, odnosno drugu odgovarajuću tražbinu za pojedinu uslugu Patent projekt d.o.o. , posebno ako Klijent neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene Usluge, niti je na zahtjev Patent projekt d.o.o.  dostavio dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja (npr. bjanko zadužnicu, platio je polog i slično).

5.3. Neizvršenje usluga od strane Patent projekt d.o.o.
5.3.1. U slučaju da je uplaćen polog od strane Klijenta, a ugovoreni posao nije realizirana iz nekog od razloga iz točke 5.2.1. Klijent ima pravo u roku d 8 dana pismeno zatražiti povrat uplaćenog pologa uz uvjet da podmiri sve eventualne troškove nastale ovakvom narudžbom.

5.4. Pravo na raskid ugovora
5.4.1. Patent projekt d.o.o.  ima pravo na raskid ugovora u bilo kojem trenutku ako je i trenutku pružanja usluge protiv Klijenta pokrenut predstečajni postupak, postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako dospije u blokadu, odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Patent projekt d.o.o.  po bilo kojoj osnovi prema Klijentu, a Klijent nije uplatio polog Patent projekt d.o.o. za cijeli iznos vrijednosti usluge koja se pruža i nije podmirio sve ranije dospjele obveze prema Patent projekt d.o.o.

5.4.2. U slučaju raskida Ugovora po nastanku uvjeta iz točke 5.4.1.  Patent projekt d.o.o. ne snosi nikakvu obvezu za naknadu štete Klijentu niti bilo kakvih troškova. Ugovor se raskida dostavom pisane obavijesti Klijentu. Takva pisana obavijest se smatra dostavljena Klijentu protekom tri radna dana od upućivanja takve obavijesti na adresu Klijenta navedenu u ponudi odnosno Ugovoru.

Članak 6.

Isporuka naručenih usluga klijentu

6.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, isporuka usluge se obavlja putem emaila.
6.2. Isporuka usluge Klijentu je u okviru roka ugovorenog s Klijentom.
6.3. Patent projekt d.o.o.  je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, ali ovim nije isključeno produženje rokova isporuke u slučaju više sile.
6.4. Klijent nema pravo na naknadu štete bilo koje vrste s osnova produženja rokova isporuke.
6.5. Patent projekt d.o.o.   je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku usluge osim u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Patent projekt d.o.o.  i Klijenta isključena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge. .

6.6. Klijent je obvezan usluge koju je naručio primiti na korištenje, te je koristiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske te općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama.

6.7. Patent projekt d.o.o.   ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih usluga.

Članak 7.

Cijene i uvjeti plaćanja

7.1. Cijene Usluga, kao i sve druge naknade na koje Patent projekt d.o.o.   ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja, utvrđene su cjenikom Patent projekt d.o.o.  koji bude na snazi u vrijeme izvođenja radova i/ili usluga ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik).

7.1.1. Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su putem cjenika Patent projekt d.o.o., web stranica www.patent-projekt.hr ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i  Patent projekt d.o.o. ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća osam dana od dana izrade ponude. Na tu cijenu nije obračunat porez na dodanu vrijednost, te se isti dodatno zaračunava.
7.1.2. Cjenik se dostavlja Klijentu uz ponudu. PATENT PROJEKT d.o.o. je ovlašten mijenjati Cjenik, te ga dostaviti Klijentu. Ukoliko se mijenja cijena usluge koju Patent projekt d.o.o. izvršava za Klijenta, ista se neće mijenjati za sve vrijeme trajanja Ugovora, osim za usluge koje nisu počete odnosno koje se izvršavaju u dijelovima i zasebno.
7.1.4. Proizvodi kod kojih su cijene izražene u eurima, plaćaju se u kunama prema prodajnom tečaju PBZa na dan izdavanja  računa, uvećano za važeću stopu PDV-a.

7.2. Uvjeti plaćanja Usluga
7.2.1. Patent projekt d.o.o. ispostavlja Klijentu račune za obavljene Usluge i naknade, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Patent projekt d.o.o.  u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka računa. U suprotnom, smatra se da je Klijent prihvatio račun. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i sve troškove izvršenih usluga  prema narudžbi odnosno Ugovoru. Ako se račun dostavlja Klijentu poštom, smatra se da mu je uručen treći radni dan od dana kada je Patent projekt d.o.o. predao pošiljku ovlaštenom davatelju poštanskih usluga.
7.2.2. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Klijenta, Patent projekt d.o.o. ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.3. Naplata neplaćenih potraživanja
7.3.1. Klijent je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu. Ako Klijent ne izvrši plaćanje cjelokupnog obračunatog iznosa računa do dana dospijeća naznačenog na računu, Patent projekt d.o.o. će mu uputiti pisanu opomenu za plaćanje (u daljnjem tekstu: Prva opomena). Datum dostave Prve opomene Klijentu smatra se treći radni dan od dana kada je Patent projekt d.o.o. predao Prvu opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih usluga. Patent projekt d.o.o. ima pravo pravnim osobama i fizičkim osobama koje usluge Patent projekt d.o.o. koriste u okviru svoje trgovačke,poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti naplatiti izdavanje Prve opomene, sukladno važećem Cjeniku usluga, minimalno 25,00 kuna. Ova opomena se dostavlja običnom poštom.

7.3.2. Prva opomena sadrži:

– obavijest Klijentu o mogućnosti obustave pružanja daljnjih usluga Patent projekt d.o.o.  za slučaj da u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisane Prve opomene Klijent ne podmiri dug iz Prve opomene;

 

7.3.3. Ukoliko Klijent ne postupi prema Prvoj opomeni i ne plati otvoreni dug u daljnjem roku od 30 dana od primitka te Prve opomene,  Patent projekt d.o.o. će mu uputiti pisanu drugu opomenu za plaćanje (u daljnjem tekstu: Druga opomena). Datum dostave Druge opomene Klijentu smatra se treći radni dan od dana kada je Patent projekt d.o.o. predao Drugu opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih usluga. Patent projekt d.o.o. ima pravo pravnim osobama i fizičkim osobama koje usluge Patent projekt d.o.o. koriste u okviru svoje trgovačke,poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti naplatiti izdavanje Druge opomene, sukladno važećem Cjeniku usluga, minimalno 25,00 kuna. Ova opomena se dostavlja običnom poštom.

7.3.4. Druga  opomena sadrži:

– obavijest Klijentu o raskidu ugovora uz trajni prestanak obavljanja usluga ukoliko dugovanje ne bude podmireno u daljnjem roku od 30 dana od dana dostave Druge opomene i obavijest da će potom biti pokrenut ovršni postupak

7.3.5. Klijent koji podnese prigovor u skladu s člankom 9. ovih  Općih uvjeta poslovanja dužan je do datuma dospijeća računa platiti nesporni dio računa.

7.3.6. U slučajevima obustave pružanja usluge Klijentu zato što Klijent nije podmirio račune Patent projekt d.o.o. o dospijeću, Patent projekt d.o.o. neće odgovarati za bilo koju štetu koja može nastati Klijentu zbog prestanka pružanja usluga.

7.3.7. U slučaju pokretanja ovršnog postupka od strane Patent projekt d.o.o. nad Klijentom  radi naplate otvorenog duga automatski prestaju vrijediti sve ugovorne obveze Patent projekt d.o.o.  prema Klijentu.

Članak 8.

Smetnje pri realizaciji narudžbe ili ugovora

8.1. Klijenti prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prihvaćaju da Patent projekt d.o.o. pruža Usluge unutar svojih tehničkih i kadrovskih mogućnosti. Patent projekt d.o.o.  se obvezuje prilikom dogovaranja posla obavijestiti Klijenta o eventualnim poznatim poteškoćama pri realizaciji naručenog/ugovorenog  posla.
8.2. Ako zbog radnje Klijenta za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja roka izvršenja usluge, Klijent neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova Patent projekt d.o.o.  .

8.3. Patent projekt d.o.o.  nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima klijenta.

Članak 9.

Podnošenje i rješavanje prigovora

9.1. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 15 dana od dana izvršenja  usluge. Prigovor mora biti u pisanom obliku, ovjeren potpisom i pečatom (ukoliko Klijent raspolaže pečatom) te treba sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora. Prigovor se dostavlja putem poštanske pošiljke na adresu sjedišta Patent projekt d.o.o.
9.2. U slučaju opravdanih prigovora Patent projekt d.o.o.  se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavijestiti Klijenta. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavanja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan Patent projekt d.o.o.  zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.
9.3. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji, te treba biti obrazložen.

Članak 10.

Obveza Patent projekt d.o.o.  o tajnosti podataka

10.1. Patent projekt d.o.o.   će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Klijentima. Patent projekt d.o.o.   će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.
10.2. Patent projekt d.o.o.   pridržava pravo Klijenta obavještavati o raznim akcijama te novim uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Klijent može zabraniti takvo obavještavanje putem E-maila ili telefona.

Članak 11.

Rješavanje sporova i dostava

11.1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz zaključenih ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta poslovanja, PATENT PROJEKT d.o.o. i Klijent nastojati će prvenstveno riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu PATENT PROJEKT d.o.o.

 

11.2. Dostava se smatra izvršenom najkasnije u roku od tri dana od slanja pošiljke poštom na adresu Klijenta koja je upisana u određenom registru za pravne osobe odnosno fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, odnosno u registru birača za fizičke osobe.

 

Članak 12.

12.1. PATENT PROJEKT d.o.o. pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja, sukladno važećim propisima. PATENT PROJEKT d.o.o. će izvijestiti Klijenta prema svojem odabiru pisanim ili elektroničkim putem (putem emaila) o tim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora, s tim da navedena obavijest može biti upućena zasebno ili sadržana na računu. U slučaju izmjena ili dopuna Općih uvjeta poslovanja isključivo u korist Klijenta, isti će se na postojeće Klijente početi primjenjivati danom objave. U slučaju izmjena koje su za Klijenta nepovoljnije u odnosu na ugovorene, Klijent ima pravo pisanim putem raskinuti ugovorni odnos, kao i pravo na povrat neiskorištenog djela uplaćenog pologa u roku od 15 dana od dana objave tih izmjena ili dopuna, a u protivnom smatrat će se da je Klijent suglasan s izmjenama ili dopunama.

Članak 13.

Završne odredbe

13.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na Internetskim stranicama Patent projekt d.o.o. , sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim Klijentima i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati.
13.2. Patent projekt d.o.o.   će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta  poslovanja na način sukladno stavku 12.1. ovog članka.

13.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objave.

13.4. Ovi Opći uvjeti dostupni su na službenim internetskim stranicama www.patent-projekt.hr

 

Izdanje 01/2016 od 03.11.2016.

 

PATENT PROJEKT d.o.o.

Gorčica 10, Šenkovec

OIB 74145650119

www.patent-projekt.hr

U primjeni od 03.11.2016

 

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401