Početna/Nekategorizirano/Međunarodna prijava patenta

Međunarodna prijava patenta

Imate izum i želite ga zaštititi? Osim Republike Hrvatske zanimljiva su vam i inozemna tržišta?

U tom slučaju imate više opcija. Name, jedna od njih je da se prijava patenta podnese nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju želite tražiti zaštitu, a druga jest podnošenje jedne patentne prijave (PCT) koja ima istovremeni učinak u više zemalja uz plaćanje jedinstvene pristojbe. Naime, zaštita patenta se ostvaruje prema teritorijalnom načelu, što znači da ukoliko se dodijele prava iz patenta, ona vrijede samo na području zemlje u kojoj je pravo traženo i naposlijetku dodijeljeno. To znači da ukoliko se prijava patenta podnese Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo te vam patent bude priznat, on vrijedi samo na području Republike Hrvatske. Ukoliko se odlučite ići putem jedinstvene PCT prijave, te na time izbjegnete podnošenje više zasebnih prijava u pojedinim nacionalnim uredima različitih zemalja, nakon podnošenja prijave patenta u Republici Hrvatskoj otvoren vam je rok od godine dana unutar kojeg možete podnijeti PCT međunarodnu prijavu patenta.

No, treba napomenuti kako ne postoji međunarodno priznati patent, već samo međunarodna prijava, a o istoj uvijek donosi odluku nacionalni ured kojem je ona podnesena. To jednostavnim rječnikom znači da podnošenje PCT prijave ne otklanja vođenje postupka pri uredima u zemljama od vašeg interesa, jer u konačnici ured pojedine zemlje donosi konačnu odluku o dodijeli patentnih prava.

No, prije svega, valjalo bi iznijeti nekoliko osnovnih informacija o samom patentu, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o zaštiti vašeg izuma.

prijava patenta

Što je patent?

Relevantne odredbe o patentu moguće je pronaći u Zakonu o patentu. Pa je tako u odjeljku koji se odnosi na predmet zaštite patentnom definirano da je patent pravo koje se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike i to za izum:

– koji je nov,

– koji ima inventivnu razinu,

– koji se može industrijski primijeniti.

No, s druge strane valja napomenuti da ne može baš sve biti predmet zaštite patentom, odnosno ne može se za sve podnijeti prijava patenta, pa se tako ne smatraju izumima otkrića, matematičke metode, znanstvene teorije; estetske teorije; pravila upute i metoda za izvođenje igara ili obavljanje poslova; prikazivanja informacija te računalni programi.

S druge strane, moguće je zaštititi patentom proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji ga sadrži; također sam postupak proizvodnje takvog biološkog materijala kao i biološki materijal koji je izoliran iz prirodnog okružja ili proizveden tehničkim postupkom.

patentni zastupnik

Novost izuma

U samoj definiciji patenta su izneseni uvjeti koje izum mora zadovoljiti kako bi bio patentibilan. Prvi od tih uvjeta je novost i to u odnosu na postojeće stanje tehnike. To znači da će izum biti nov ukoliko nije sadržan u stanju tehnike. Stanje tehnike jest sve ono što je učinjeno dostupnim javnosti na bilo koji način (pisano/usmeno/uporabom) prije dana podnošenja prijave. U stanje tehnike uključen je i sadržaj svih prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Vezano uz novost, Zakon o patentu predviđa i jednu presumpciju koja se odnosi na činjenicu da će se izum smatrati novim ukoliko je bio sadržan u stanju tehnike najviše šest mjeseci prije dana podnošenja prijave patenta i to :

– zbog očite zlouporabe u odnosu na podnositelja prijave patenta ili njegovog prednika

– odnosno zbog ili kao posljedica izlaganja izuma od strane podnositelja prijave ili njegova prednika na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi.

Potrebno je da podnositelj prijave u svojoj prijavi patenta naznači da je izum bio izložen, s time da mora podnijeti potvrdu o izlaganju izuma i to najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja prijave.

Inventivna razina

Sljedeći uvjet koji izum treba zadovoljavati jest da ima inventivnu razinu. Radi se o tome da izum ne smije biti očigledan onome koji je upoznat s tehničkim područjem u koji spada dotični izum.

Industrijska primjenjivost

I konačno posljednji uvjet koji izum mora zadovoljavati jest njegova industrijska primjenjivost, što konkretno znači da će izum biti industrijski primjenjiv ako se isti može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, što uključuje poljoprivredu.

Tko ima pravo na zaštitu izuma?

Izumitelj ili njegov pravni slijednik su ovlaštenici za stjecanje zaštite, odnosno isti su ovlašteni za podnošenje prijave patenta. No, podnositelj prijave patenta može biti i pravna osoba, s time da se u prijavi može, ali i ne mora naznačiti izumitelj. Također, ukoliko ima više izumitelja,  svima pripada pravo na zaštitu. Prema Zakonu o patentu ne postoji razlika između stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba, sve pod uvjetom da to proizlazi iz međunarodnih ugovora, odnosno iz primjene načela uzajamnosti.

zaštita patenta

Tko je izumitelj?

Osoba koja svojim stvaralačkim radom stvori izum jest izumitelj. No, izumiteljem se ne smatra netko tko je samo pružao tehničku pomoć.

Izumitelj, kao što je već naprijed navedeno, ima pravo biti naznačen u prijavi patenta, ali i u svim dokumentima, odnosno ispravama i publikacijama koje Državni zavod za intelektualno vlasništvo izdaje. Navedeno uključuje i navođenje izumitelja u samom registru patenata.

Ovlašteni punomoćnik

Svaka fizička i pravna osoba može angažirati punomoćnika kako bi isti u njegovo ime podnio prijavu, poduzimao daljnje radnje, plaćao upravne pristojbe i naknade troškova te primao obavijesti od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. No, ukoliko netko nema prebivalište odnosno poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj, tada mora angažirati punomoćnika, te ne postoji opcija da naprijed navedene radnje poduzima sam.

Postupak pred Državni zavodom za intelektualno vlasništvo

Da bi neki izum bio priznat kao patent potrebno je pokrenuti postupak pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, što je moguće učiniti podnošenjem prijave. Osim poštom i neposrednom predajom u Zavodu, daleko isplativija opcija jest podnošene prijave elektronskim putem. Valja napomenuti kako se za svaki izum podnosi zasebna prijava, a ukoliko se prijavom traži priznavanje više izuma, uvjet za nastavak takvog postupka jest povezanost tih izuma i to na način da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.

Što treba priložiti zahtjevu za priznanje patenta?

Zahtjevu za priznanje patenta treba priložiti opis izuma, patentne zahtjeve, crteže i sažetak.

Ključno je da se u zahtjevu za priznanje patenta navede: izričita naznaka da se zahtijeva priznanje patenta; naziv izuma; podaci o podnositelju i izumitelju, odnosno naznaku o izjavi da isti ne želi biti naveden u prijavi, kao i ostale podatke.

Što se tiče opisa izuma, isti mora biti takav da ga stručna osoba iz odgovarajućeg tehničkog područja može izvesti, dakle opis mora biti dovoljno jasan i detaljan. Crtežima se pak nadopunjuje tehnički opis izuma, te njihovo prilaganje zahtjevu nije obvezatno.

Vrlo je važno u prijavi naznačiti i same patentne zahtjeve kojima se određuje predmet čija se zaštita zahtjeva. Nužno je da su oni jasni, sažeti i proizlaze iz opisa izuma. Zaključno, u samom sažetku je potrebno izložiti kratak sadržaj biti izuma radi tehničkog informiranja.

Ukoliko sama prijava sadržava sve što treba, odnosno ispunjava sve zakonske uvjete, istoj se utvrđuje dan podnošenja te se upisuje u registar prijava patenata.

patenti zavod

Pravo prvenstva

Zašto je ključno što prije podnijeti prijavu patenta? Naime, ukoliko bi isti izum bio stvoren od strane dva ili više izumitelja i to nevezano i neovisno jedan o drugome, pravo na priznanje patenta ima onaj koji ima raniji dan podnošenja prijave, naravno, pod uvjetom da je prijava objavljena na način propisan zakonom. Dan prava prvenstva je dan podnošenja prijave zavodu.

Ukoliko pak je netko podnio urednu prijavu u nekoj ili za neku državu članicu Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije, tada podnositelj odnosno njezin pravni slijednik također ima pravo prvenstva u roku od dvanaest mjeseci od dana podnošenja prve prijave.

Treba napomenuti kako je vrlo važno da je podnesena prijava patenta uredna te ispunjava sve zakonske uvjete, jer će tada pravo prvenstva biti priznato s danom podnošenja. U suprotnom, ako prijavi ne bude sve priloženo što zakon propisuje, odnosno postoji neki drugi formalni nedostatak, tek po dostavi dokumentacije će se smatrati da je prijava uredno podnesena, te će se datum primitka dodatne dokumentacije smatrati danom podnošenja prijave.

patent europe

Podnošenje PCT prijave patenta

S obzirom da je Republika Hrvatska član Ugovora o suradnji na području patenata, prijavitelji iz Hrvatske mogu podnijeti međunarodnu prijavu patenta (PCT prijavu) Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kao prijamnom uredu ili pak direktno nadležnom Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI) i to na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku.

PCT međunarodnu prijavu može podnijeti fizička i pravna osoba, s time da fizička osoba mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno imati hrvatsko državljanstvo. Uvjet da bi pravna osoba bila podnositelj PCT prijave jest njezino sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

Da bio se podnijela međunarodna prijava patenta potrebno je ispuniti zahtjev za podnošenje međunarodne prijave, te istom priložiti opis izuma i patente zahtjeve, kao i crteže ukoliko ih prijava sadrži. Ukoliko se opis izuma podnosi na hrvatskom jeziku, prijevod je potrebno dostaviti u roku od trideset dana od međunarodnog datuma podnošenja.. U istom roku plaćaju se i pristojbe.

Međunarodna faza postupka

Takvom jedinstvenom prijavom kojom se traži međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje ulazi se u prvu fazu međunarodne prijave patenta PCT, takozvanu međunarodnu fazu postupka. Na taj način je postupak traženja zaštite u pojedinim zemljama od vašeg interesa (tzv. nacionalna faza postupka) odgođen za trideset, odnosno trideset i jedan mjesec od datuma prvenstva o kojem je naprijed bilo riječi. Nacionalna faza završava, u najboljem slučaju, dodjelom patentnih prava u svakom pojedinačnom nacionalnom ili regionalnom patentnom uredu pred kojim se tražila zaštita.

U međunarodnoj fazi prijave podnositelj dobiva sve relevantne informacije o svom izumu, odnosno mišljenje ovlaštenog tijela je li, između ostalog, njegov izum patentibilan, sve kako bi donio informiranu odluku za ulazak u nacionalnu fazu, odnosno podnošenje prijave pojedinim nacionalnim uredima.

Formalno ispitivanje PCT prijave patenta

Međunarodno faza se može podijeliti na nekoliko faza, prva od njih se odnosi na formalno ispitivanje, odnosno provjerava se ispunjava li međunarodna PCT prijava sve formalne uvjete, dok se druga faza odnosi na međunarodno pretraživanje stanja tehnike i samu dostava pisanog mišljenja o patentibilnosti. Nakon toga, prijava će se objaviti. Također, moguće je i tražiti prethodno ispitivanje na novost, inventivnost i industrijsku primjenjivost, o čemu će riječi biti kasnije.

Kao što je već ranije bilo naglašeno, podnošenje PCT prijave ne znači da je patent izuzet od priznavanja u svakoj pojedinoj zemlji za čije se područje zaštita traži, što znači da konačna odluka o dodjeljivanju patentnih prava leži na pojedinim nacionalnim odnosno regionalnim uredima u kojima je bila zatražena zaštita.

wipo pct

ISA – ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje nakon što je podnešena prijava patenta

ISA (International Searching Authority)  je ovlašteno tijelo koje izrađuje detaljno pisano mišljenje koje zajedno s izvješćem o međunarodnom pretraživanju šalje prijavitelju. Prijavitelj po primitku izvješća može dostaviti komentare. Nakon toga će međunarodni ured izraditi takozvano međunarodno prethodno izvješće o patentibilnosti, koje će se zajedno s komentarima prijavitelja, ako istih ima, poslati naznačenim nacionalnim uredima, te će isto biti dostupno za javnost trideset mjeseci od datuma prvenstva.

Međunarodno prethodno ispitivanje prijave patenta

Ukoliko podnositelj želi provođenje međunarodnog prethodnog ispitivanja, isti mora podnijeti zahtjev (demand). Zahtjev za prethodno ispitivanje se podnosi zasebno od međunarodne PCT prijave uz plaćanje pristojbi direktno na račun Europskog patentnog ureda EPO) koji je ovlaštena ustanova za međunarodno prethodno ispitivanje.

Kao i sama PCT prijava, tzv. demand se podnosi ili Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kao prijamnom uredu ili direktno u EPO.  Zahtjevu za međunarodno prethodno ispitivanje uputno je priložiti izmjene odnosno argumente. Pisano mišljenje izrađeno od strane ISA jest temelj za međunarodno prethodno ispitivanje.

Kada se izvješćem o međunarodnom prethodnom ispitivanju utvrdi da su ispunjeni uvjeti novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti, velike su šanse da će prijaviteljev izum biti patentiran u željenim zemljama. Ovdje valja imati na umu da i za sam ulazak pred nacionalne urede u pojedinim zemljama treba izdvojiti novčana sredstva koja uključuju pristojbe, troškove  prevođenja dokumentacije, odnosno patentne prijave, te usluge angažmana odnosno zastupanja patentnih zastupnika.

Angažman patentnog zastupnika

Za podnošenje prijave patenta u Republici Hrvatskoj, ili pak podnošenje PCT međunarodne prijave patenta ključno je imati urednu dokumentaciju kako bi uvjet formalnosti bio zadovoljen. Iako u svim slučajevima nije nužno angažirati zastupnika pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo odnosno pred WIPO, ukoliko želite biti sigurni da će postupak teći bez nepotrebnih poteškoća, najbolje je obratiti se stručnjacima na tom području. Patentni zastupnici vrlo dobro poznaju sam postupak zaštite patentom te vas mogu zastupati pred ovlaštenim tijelima štiteći vaša prava i interese.

Trebate li Vam patentni zastupnik, obratite nam se s povjerenjem.

Zahtjev za ponudom
Dogovorite savjetovanje